OUR BORDERLESS ART NOUVEAU CULTURE

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

A szerződés megnevezése: Mobil alkalmazás fejlesztése idegenforgalmi célokra, középpontba helyezve Szeged és Szabadka szecessziós épületeit

 
Helyszín – Szeged-Szabadka, IPA HUSRB célterület, Magyarország, Szerbia

1. Hivatkozás
HUSRB/1602/31/0111/MobileApp

2. Eljárás
Egyszerűsített eljárás

3. A program elnevezése
Interreg IPA CBC Hungary-Serbia HUSRB/1602

4. Finanszírozás
Költségvetési tétel

A projektet az Európai Unió társfinanszírozza, összhangban az Interreg IPA CBC Hungary-Serbia HUSRB / 1602 program szabályaival.
5. Szerződő fél

Partnerország: Magyarország

Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.

6720 Szeged, Széchenyi tér 12.

A szerződő féltől pontosítás kérhető a következő e-mail címen: acs.szilvia@szegedtourinfo.hu legkésőbb 21 nappal a pályázatok benyújtásának határideje előtt, amelyet a pályázati kézikönyv 8. pontjában határoztak meg.

A pontosításokat legkésőbb 5 nappal a határidő előtt közzé kell tenni a Nemzetközi Együttműködési és Fejlesztési Főigazgatóság honlapján.

 

SZERZŐDÉSES ELŐÍRÁSOK
6. A szerződés jellege

Teljes ár
7. A szerződés leírása

Jelen szerződés célja egy mobiltelefon alkalmazás fejlesztése, amely segítséget nyújt az érdeklődőknek Szeged (HU) és Szabadka (SRB) szecessziós és egyéb turisztikai látványosságainak megismerésében. A szecessziós épületek örökségének felfedezését sokkal könnyebbé teszi az ajánlott városnéző túrák révén – amelyek során az idegenvezető maga az alkalmazás.

A városok közelsége és hasonlóságai lehetővé teszik Szeged és Szabadka közös turisztikai célpontként történő kezelését egyetlen mobilalkalmazásban és a digitális piacon való megjelenést.

8. A tételek száma és címe
Csak egy tétel

9. Maximális költségvetés
A következő forintösszeget a projekt költségvetésében szereplő tevékenységre rendelkezésre álló euróban megadott összegből váltjuk át a 2019. februári (a jelen beszerzési eljárás megkezdésének hónapja) Inforeuro árfolyam figyelembe vételével.

Inforeuro 2019. februárra: 316,53 Ft / EUR

A jelen szerződésre rendelkezésre álló összeg: 11 078 550 Ft (áfával együtt)

 

 

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
10. Jogosultság
A részvétel nyitva áll minden olyan természetes személy számára, aki az Európai Unió valamely tagállamában, vagy valamely támogatható országban vagy területen állampolgár, vagy hatályosan létrejött jogi személy [akár egyénileg vagy pályázók csoportosulásban (konzorciumban) résztvevő], a szerződés finanszírozására alkalmazandó eszköz tekintetében (lásd még a 22. fejezetet) az Unió külső fellépési eszközeinek végrehajtására vonatkozó közös szabályok és eljárások megállapításáról szóló 236/2014 / EU rendeletben (CIR) meghatározottak alapján. Nemzetközi szervezetek is részt vehetnek. A jelen szerződés szerinti minden ellátmánynak egy vagy több ilyen országból kell származnia. Abban az esetben azonban, ha az ellátmány összege 100 000 euró alá esik vásárlásonként, bármely országból származhat.

11. Pályázatok száma
Egy természetes vagy jogi személy legfeljebb egy pályázatot nyújthat be a részvétel formájától függetlenül (mint egyéni jogi személy, vagy a pályázatot benyújtó konzorcium vezetője vagy tagja). Abban az esetben, ha egy természetes vagy jogi személy egynél több pályázatot nyújt be, kizárják az összes pályázatot, amelyben az adott személy részt vett.

12. A kizárás okai
A pályázat részeként a pályázóknak be kell nyújtaniuk a pályázati formanyomtatványban szereplő aláírt nyilatkozatot, amely szerint nem vonatkozik rájuk a gyakorlati útmutató 2.6.10.1. Bekezdésében felsorolt kizárási helyzetek egyike sem.

Nem lehet odaítélni a szerződést azoknak a pályázóknak, akik az odaítélésről szóló határozat időpontjában az uniós korlátozó intézkedések listáján szerepelnek (lásd a PRAG 2.4. Bekezdését).

13. Alvállalkozók bevonása
Alvállalkozók bevonása megengedett.

A VÉGREHAJTÁS MENETRENDJE

14. A szerződés létrejöttének várható dátuma
2019.03.28.

15. A feladatok végrehajtási ideje
A szolgáltatási szerződés mindkét fél által történő aláírásától egészen 2019.07.15.-ig.

 

 

KIVÁLASZTÁSI ÉS ODAÍTÉLÉSI FELTÉTELEK
16. Kiválasztási feltételek
Az alábbiakban felsorolt kiválasztási kritériumokat kell alkalmazni a pályázókra. Konzorcium által benyújtott pályázatok esetében ezeket a kiválasztási kritériumokat a konzorcium egészére kell alkalmazni, ha csak nem kérik másként. A kiválasztási kritériumokat nem kell alkalmazni természetes személyek és egyszemélyes vállalatok esetében, ha azok alvállalkozók.

1)  A pályázó gazdasági és pénzügyi alkalmassága (a pályázati űrlap 3. pontja alapján). Amennyiben a pályázó állami szerv, az ezzel egyenértékű tájékoztatást kell nyújtani. A figyelembe vett referencia-időszak az elmúlt három év, amelyre a számlákat lezárták.

  • a pályázó átlagos éves forgalma meghaladja a szerződés maximális költségvetését

 

2)  A pályázó szakmai alkalmassága (a pályázati űrlap 4. pontja alapján).

A figyelembe vett referencia-időszak a benyújtási határidőtől számított utolsó három év.

  • a jelen szerződéshez kapcsolódó területeken jelenleg legalább 3 munkatárs dolgozik a pályázónál

 

3)   A pályázó műszaki alkalmassága (a pályázati űrlap 5. és 6. pontja alapján). A figyelembe vett referencia-időszak a benyújtási határidőtől számított utolsó három év.

  • a pályázó legalább két szerződés alapján hasonló szolgáltatásokat (informatikai területet) nyújtott, mindkettőnek a jelenlegi szerződés értékének legalább 50% -át kitevő költségvetése van, amelynek végrehajtása a 2016.02.28. – 2019.02.28 időszakban bármikor történhetett.

 

Olyan korábbi munkatapasztalatok, amelyek a szerződésszegéssel vagy a szerződő fél általi felmondással végződtek, nem használhatók referenciaként. Ez vonatkozik a szakértői díjakra alapuló szolgáltatási szerződésben előírt korábbi tapasztalatokra is.

A gazdasági szereplő indokolt esetben és egy adott szerződés esetén más szervezetek tevékenységeire is támaszkodhat, függetlenül attól, hogy milyen jogi kapcsolatban áll velük. Ebben az esetben köteles bizonyítani a szerződő félnek, hogy rendelkezésére fogja bocsátani a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrásokat, például azzal, hogy e jogalanyok kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezeket az erőforrásokat rendelkezésére bocsátják. Az ilyen jogalanyoknak, például a gazdasági szereplő anyavállalatának, ugyanazokat a jogosultsági szabályokat kell betartaniuk – különösen az állampolgárságot -, és meg kell felelniük azoknak a kiválasztási kritériumoknak, amely területen a gazdasági szereplő rájuk támaszkodik. A műszaki és szakmai kritériumok tekintetében a gazdasági szereplők csak abban az esetben vehetik igénybe más szervezetek tevékenységét, ha az utóbbiak elvégzik azokat a munkákat vagy szolgáltatásokat, amelyekhez ezek a tevékenységek szükségesek. Gazdasági és pénzügyi kritériumok tekintetében a szerződés teljesítéséért az az egyén, akinek a munkájára a pályázó támaszkodik, egyetemlegesen felel a szerződés teljesítéséért.

17. Odaítélési feltételek
A legjobb ár-minőség arány.

 

 

PÁLYÁZAT
18. A pályázatok beérkezésének határideje
A pályázatok beérkezésének határideje a pályázati kézikönyv 8. pontjában szerepel.   

19. Pályázati formátum és kötelező adatok
A pályázatokat az egyszerűsített eljárásokra vonatkozó szabványos pályázati űrlapon kell benyújtani, amelynek formátumát és utasításait szigorúan be kell tartani. A pályázati űrlap a következő internetes címen érhető el: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?group=B, az egyszerűsített pályázati dokumentáció nevű zip fájl alatt.

A pályázatokhoz csatolni kell a kizárási és kiválasztási kritériumok tiszteletben tartására vonatkozó nyilatkozatot a következő internetes címen elérhető sablon felhasználásával:

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=A

A pályázattal küldött további dokumentációkat (brosúrákat, leveleket stb.) nem veszik figyelembe.

20. A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatokat angol nyelven kell benyújtani a szerződő fél részére a pályázati kézikönyv 8. pontjában meghatározott módon.

Bármely más módon benyújtott pályázatokat nem veszik figyelembe.

A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy az eljárás eredményéről elektronikus úton értesítést kap.

21. A pályázatok módosítása vagy visszavonása
A pályázók a pályázatok benyújtásának határideje előtt írásbeli értesítéssel módosíthatják, vagy visszavonhatják pályázataikat. A megadott határidő után nem lehet pályázatot módosítani.

Az ilyen módosításról vagy visszavonásról szóló értesítést a pályázati kézikönyv 8. pontjának megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. A külső borítékot (és amennyiben használnak, a megfelelő belső borítékot is) „Módosítás” vagy „Visszavonás” jelöléssel kell ellátni.

22. Használt nyelv
A pályázati eljárásra és a szerződésre vonatkozó minden írásbeli közleménynek angolul kell szerepelnie. 

23. Jogi alap
Az Európai Parlament és a Tanács 236/2014 / EU rendelete (2014. március 11.) a külső fellépések finanszírozására szolgáló uniós eszközök és az Interreg IPA CBC Magyarország-Szerbia HUSRB / 1602 (IPA II) végrehajtására vonatkozó közös szabályok és eljárások megállapításáról.

24. További információA szerződő fél nyitvatartási ideje: 08:00 – 16:00.

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail